Արտադրանք

Շոկոլադապատ ծիրանաչիր կաթնային ջանդույայով, 200գ

´³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ` ÍÇñ³Ý³ãÇñ, Ùáõ· ßáÏáɳ¹ (ïñáñ³Í ϳϳá, ß³ù³ñ, ϳϳáÛÇ ÛáõÕ, ¿ÙáõÉ·³ïáñ` ëáÛ³ÛÇ É»óÇïÇÝ, µÝ³Ï³Ý í³ÝÇÉ), ϳÃݳÛÇÝ ç³Ý¹áõÛ³ (ß³ù³ñ, åݹáõÏ, ϳϳáÛÇ ÛáõÕ, ãáñ ³Ý³ñ³ï ϳÃ, ïñáñ³Í ϳϳá, ¿ÙáõÉ·³ïáñ` ëáÛ³ÛÇ É»óÇïÇÝ): âáñ ϳϳá ÙûñùÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ å³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ ßáÏáɳ¹áõÙª 55 %.

100 ·-Ç ëÝݹ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ` ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ 5.6 ·, ׳ñå»ñ 20.2 ·, ³Í˳çñ»ñ 50.9 ·:  

¾Ý»ñ·»ïÇÏ ³ñÅ»ùÁ` 406 ÏÏ³É / 1699 Îæ:        

Պահել չոր և զով վայրում` (18±3)˚C օդի ջերմաստիճանի և 75%-ից ոչ բարձր հարաբերական խոնավության պայմաններում` պահպանելով արևի ճառագայթների ուղղակի ազդեցությունից:

2 880 դրամ
Վերադառնալ ցանկին